ست 50 عددی ابزار بوش مدل 2607019512

تماس بگیرید

ست 50 عددی ابزار بوش مدل 2607019512

1 عدد سر پیچگوشتی PH سایز 1 میلیمتر طول 25 میلیمتر
1 عدد سر پیچگوشتی PH سایز 2 میلیمتر طول 25 میلیمتر
1 عدد سر پیچگوشتی PH سایز 3 میلیمتر طول 25 میلیمتر
1 عدد سر پیچگوشتی PZ سایز 1 میلیمتر طول 25 میلیمتر
1 عدد سر پیچگوشتی PZ سایز 2 میلیمتر طول 25 میلیمتر
1 عدد سر پیچگوشتی PZ سایز 3 میلیمتر طول 25 میلیمتر
1 عدد سر پیچگوشتی HEX سایز 1 میلیمتر طول 25 میلیمتر
1 عدد سر پیچگوشتی HEX سایز 2 میلیمتر طول 25 میلیمتر
1 عدد سر پیچگوشتی HEX سایز 3 میلیمتر طول 25 میلیمتر
5 عدد پیچ سایز 3.5 میلیمتر طول 30 میلیمتر
5 عدد پیچ سایز 4 میلیمتر طول 40 میلیمتر
5 عدد پیچ سایز 5 میلیمتر طول 50 میلیمتر
1 عدد مته الماسه سایز 5 میلیمتر
1 عدد مته الماسه سایز 6 میلیمتر
1 عدد مته الماسه سایز 8 میلیمتر
1 عدد مته چوب سایز 5 میلیمتر
1 عدد مته چوب سایز 6 میلیمتر
1 عدد مته چوب سایز 8 میلیمتر
5 عدد رول پلاک سایز 5 میلیمتر
5 عدد رول پلاک سایز 6 میلیمتر
5 عدد رول پلاک سایز 8 میلیمتر
1 عد واسط 60 میلیمتری
1 عدد انبردست
1 عدد مداد
1 عدد تراز
1 عدد خط کش