ست 10 عددی تیغ اره عمودبر X-line بوش

تماس بگیرید

3 عدد تیغه اره عمود بر فلز T118A
3 عدد تیغه اره عمود بر فلز T118B
2 عدد تیغه اره عمود بر فلز T218A
2 عدد تیغه اره عمود بر فلز T118G