ست 10 عددی تیغ اره عمودبر X-line بوش

تماس بگیرید

2 عدد تیغه اره عمود بر چوب و فلز مدل T119B0
2 عدد تیغه اره عمود بر چوب و فلز مدل T119B
2 عدد تیغه اره عمود بر چوب و فلز مدل T111C
1 عدد تیغه اره عمود بر چوب و فلز مدل T218A
1 عدد تیغه اره عمود بر چوب و فلز مدل T118G
1 عدد تیغه اره عمود بر چوب و فلز مدل T118A
1 عدد تیغه اره عمود بر چوب و فلز مدل T118B