ست حرفه ای تعمیرات کنزاکس KBR-119

تماس بگیرید

ست حرفه ای تعمیرات کنزاکس KBR-119
چهار سو به سایزهای 1-2-3
دوسو به سایزهای 3/0-5/0
بکس به سایزهای 5-6-7-8-9-10-13
آلن ستاره ای به سایز های T30-T25-T20-T15
تبدیل بکس به سایز ای دی