بسته 9 عددی مته بوش
Bosch 9 Pcs Drill Set

تماس بگیرید

1 عدد مته فلز سایز 4 میلیمتر
1 عدد مته فلز سایز 6 میلیمتر
1 عدد مته فلز سایز 8 میلیمتر
1 عدد مته چوب سایز 4 میلیمتر
1 عدد مته چوب سایز 6 میلیمتر
1 عدد مته چوب سایز 8 میلیمتر
1 عدد مته مصالح سایز 4 میلیمتر
1 عدد مته مصالح سایز 6 میلیمتر
1 عدد مته مصالح سایز 8 میلیمتر