بسته 8 عددی گردبر چوب بوش
Bosch 8 Pcs Circular Wood Set

تماس بگیرید

1 عدد مته گرد بر چوب سایز 25 میلیمتر طول 27 میلیمتر
1 عدد مته گرد بر چوب سایز 32 میلیمتر طول 27 میلیمتر
1 عدد مته گرد بر چوب سایز 38 میلیمتر طول 27 میلیمتر
1 عدد مته گرد بر چوب سایز 44 میلیمتر طول 27 میلیمتر
1 عدد مته گرد بر چوب سایز 51 میلیمتر طول 27 میلیمتر
1 عدد مته گرد بر چوب سایز 57 میلیمتر طول 27 میلیمتر
1 عدد مته گرد بر چوب سایز 63 میلیمتر طول 27 میلیمتر
1 عدد مته گرد بر چوب سایز 68 میلیمتر طول 27 میلیمتر