بسته 7 عددی مته چوب X-line بوش
Bosch 7 Pcs Wood Drill X-Line Set

تماس بگیرید

1 عدد مته چوب سایز 3 میلیمتر طول 30 میلیمتر
1 عدد مته چوب سایز 4 میلیمتر طول 40 میلیمتر
1 عدد مته چوب سایز 5 میلیمتر طول 45 میلیمتر
1 عدد مته چوب سایز 6 میلیمتر طول 50 میلیمتر
1 عدد مته چوب سایز 7 میلیمتر طول 60 میلیمتر
1 عدد مته چوب سایز 8 میلیمتر طول 65 میلیمتر
1 عدد مته چوب سایز 10 میلیمتر طول 75 میلیمتر