بسته 5 عددی مته فلز شش گوش بوش
Bosch 5 Pcs Hegzagon Metal Drill

تماس بگیرید

1 عدد مته فلز شش گوش سایز 2 میلیمتر
1 عدد مته فلز شش گوش سایز 3 میلیمتر
1 عدد مته فلز شش گوش سایز 4 میلیمتر
1 عدد مته فلز شش گوش سایز 5 میلیمتر
1 عدد مته فلز شش گوش سایز 6 میلیمتر