بسته 5 عددی مته الماسه بوش
Bosch 5 Pcs Diamond Drill Set

تماس بگیرید

1 عدد مته الماسه مصالح سایز 4 میلیمتر
1 عدد مته الماسه مصالح سایز 5 میلیمتر
1 عدد مته الماسه مصالح سایز 6 میلیمتر
1 عدد مته الماسه مصالح سایز 7 میلیمتر
1 عدد مته الماسه مصالح سایز 8 میلیمتر