بسته 32 عددی سرپیچ گوشتی بوش
Bosch 32 Pcs Screwdriver Set

تماس بگیرید

1 عدد نگهدارنده سر پیچگوشتی مغناطیسی
1 عدد سر پیچگوشتی PH سایز 1 میلیمتر طول 25 میلیمتر
2 عدد سر پیچگوشتی PH سایز 2 میلیمتر طول 25 میلیمتر
1 عدد سر پیچگوشتی PH سایز 3 میلیمتر طول 25 میلیمتر
1 عدد سر پیچگوشتی PZ سایز 1 میلیمتر طول 25 میلیمتر
2 عدد سر پیچگوشتی PZ سایز 2 میلیمتر طول 25 میلیمتر
1 عدد سر پیچگوشتی PZ سایز 3 میلیمتر طول 25 میلیمتر
1 عدد سر پیچگوشتی HEX سایز 3 میلیمتر طول 25 میلیمتر
1 عدد سر پیچگوشتی HEX سایز 4 میلیمتر طول 25 میلیمتر
1 عدد سر پیچگوشتی HEX سایز 5 میلیمتر طول 25 میلیمتر
1 عدد سر پیچگوشتی HEX سایز 6 میلیمتر طول 25 میلیمتر
1 عدد سر پیچگوشتی T سایز 10 میلیمتر طول 25 میلیمتر
1 عدد سر پیچگوشتی T سایز 15 میلیمتر طول 25 میلیمتر
2 عدد سر پیچگوشتی T سایز 20 میلیمتر طول 25 میلیمتر
1 عدد سر پیچگوشتی T سایز 25 میلیمتر طول 25 میلیمتر
1 عدد سر پیچگوشتی T سایز 27 میلیمتر طول 25 میلیمتر
1 عدد سر پیچگوشتی T سایز 30 میلیمتر طول 25 میلیمتر
1 عدد سر پیچگوشتی T سایز 40 میلیمتر طول 25 میلیمتر
1 عدد سر پیچگوشتی TH سایز 10 میلیمتر طول 25 میلیمتر
1 عدد سر پیچگوشتی TH سایز 15 میلیمتر طول 25 میلیمتر
1 عدد سر پیچگوشتی TH سایز 20 میلیمتر طول 25 میلیمتر
1 عدد سر پیچگوشتی TH سایز 25 میلیمتر طول 25 میلیمتر
1 عدد سر پیچگوشتی TH سایز 27 میلیمتر طول 25 میلیمتر
1 عدد سر پیچگوشتی TH سایز 30 میلیمتر طول 25 میلیمتر
1 عدد سر پیچگوشتی TH سایز 40 میلیمتر طول 25 میلیمتر
1 عدد سر پیچگوشتی S سایز 3 میلیمتر طول 25 میلیمتر
1 عدد سر پیچگوشتی S سایز 4 میلیمتر طول 25 میلیمتر
1 عدد سر پیچگوشتی S سایز 5 میلیمتر طول 25 میلیمتر
1 عدد سر پیچگوشتی S سایز 6 میلیمتر طول 25 میلیمتر