بسته 13 تایی مته فلز بوش
Bosch 13 Pcs Metal Drill Set

تماس بگیرید

1 عدد مته فلز سایز 1.5 میلیمتر
1 عدد مته فلز سایز 2 میلیمتر
1 عدد مته فلز سایز 2.5 میلیمتر
1 عدد مته فلز سایز 3 میلیمتر
1 عدد مته فلز سایز 3.2 میلیمتر
1 عدد مته فلز سایز 3.5 میلیمتر
1 عدد مته فلز سایز 4 میلیمتر
1 عدد مته فلز سایز 4.5 میلیمتر
1 عدد مته فلز سایز 4.8 میلیمتر
1 عدد مته فلز سایز 5 میلیمتر
1 عدد مته فلز سایز 5.5 میلیمتر
1 عدد مته فلز سایز 6 میلیمتر
1 عدد مته فلز سایز 6.5 میلیمتر