بسته 10 تایی مته فلز بوش
Bosch 10 Pcs Metal Drill Set

تماس بگیرید

1 عدد مته فلز HSS-R سایز 1 میلیمتر
1 عدد مته فلز HSS-R سایز 2 میلیمتر
1 عدد مته فلز HSS-R سایز 3 میلیمتر
1 عدد مته فلز HSS-R سایز 4 میلیمتر
1 عدد مته فلز HSS-R سایز 5 میلیمتر
1 عدد مته فلز HSS-R سایز 6 میلیمتر
1 عدد مته فلز HSS-R سایز 7 میلیمتر
1 عدد مته فلز HSS-R سایز 8 میلیمتر
1 عدد مته فلز HSS-R سایز 9 میلیمتر
1 عدد مته فلز HSS-R سایز 10 میلیمتر