-13%
238,000 تومان 206,000 تومان
مقایسه
-5%
420,000 تومان 398,000 تومان
مقایسه
-10%
300,000 تومان 270,000 تومان
مقایسه
-5%
328,000 تومان 312,000 تومان
مقایسه
-5%
298,000 تومان 284,000 تومان
مقایسه
-5%
268,700 تومان 255,000 تومان
مقایسه
-6%
725,000 تومان 682,000 تومان
مقایسه
-6%

ابزار برقی

دریل 13 نک مدل DH-8513

549,000 تومان 516,000 تومان
مقایسه
3,020,000 تومان
مقایسه
40,850,000 تومان
مقایسه
23,000,000 تومان
مقایسه
23,000,000 تومان
مقایسه
تماس بگیرید
مقایسه
8,000,000 تومان
مقایسه
20,700,000 تومان
مقایسه
23,000,000 تومان
مقایسه
5,020,000 تومان
مقایسه

دریل سر کج

پایه دریل IBS 16

تماس بگیرید
مقایسه
4,540,000 تومان
مقایسه
-9%
980,000 تومان 890,000 تومان
مقایسه
7,000,000 تومان
مقایسه
تماس بگیرید
مقایسه
7,850,000 تومان
مقایسه
2,890,000 تومان
مقایسه
2,600,000 تومان
مقایسه
3,150,000 تومان
مقایسه
2,450,000 تومان
مقایسه
-5%
1,841,000 تومان 1,757,000 تومان
مقایسه
-3%
445,000 تومان 430,000 تومان
مقایسه
تماس بگیرید
مقایسه
تماس بگیرید
مقایسه
تماس بگیرید
مقایسه
تماس بگیرید
مقایسه
-8%
1,120,000 تومان 1,030,000 تومان
مقایسه
360,000 تومان
مقایسه
480,000 تومان
مقایسه
1,050,000 تومان
مقایسه
599,000 تومان
مقایسه
تماس بگیرید
مقایسه
تماس بگیرید
مقایسه
تماس بگیرید
مقایسه
-15%
850,000 تومان 720,000 تومان
مقایسه
-16%
1,780,000 تومان 1,490,000 تومان
مقایسه
-9%
1,400,000 تومان 1,270,000 تومان
مقایسه
325,000 تومان
مقایسه
500,000 تومان
مقایسه
440,000 تومان
مقایسه
380,000 تومان
مقایسه
370,000 تومان
مقایسه
-1%
1,056,000 تومان 1,050,000 تومان
مقایسه
-10%
440,000 تومان 394,000 تومان
مقایسه
-13%
680,000 تومان 590,000 تومان
مقایسه
تماس بگیرید
مقایسه
تماس بگیرید
مقایسه
تماس بگیرید
مقایسه
-0%
1,400,000 تومان 1,397,000 تومان
مقایسه
-2%

ابزار برقی

دریل چکشی کیفی...

430,000 تومان 420,000 تومان
مقایسه
-23%
390,000 تومان 300,000 تومان
مقایسه
-18%
760,000 تومان 620,000 تومان
مقایسه
-11%
930,000 تومان 830,000 تومان
مقایسه